Amdanom ni

Côr â’i ganolfan yng Nghaerdydd yw CF1. Ers ei sefydlu fel aelwyd gan Eilir Owen Griffiths yn 2002 mae CF1 wedi datblygu i fod yn un o gorau cymysg mwyaf blaenllaw a chystadleuol Cymru.

Dros y blynyddoedd, mae CF1 wedi cael cryn dipyn o lwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, Eisteddfod Pontrhydfendigaid, Gŵyl Gorawl Cheltenham a Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru. Enillodd y côr gategori’r Corau Cymysg yng nghystadleuaeth Côr Cymru yn 2013 ac roedd ennill cystadleuaeth BBC Radio 3 Choir of the Year yn 2014 yn goron ar y cyfan.

Mae’r côr yn hen gyfarwydd â pherfformio ar lwyfannau’r byd. Mae’r côr wedi teithio i’r Unol Daleithiau, Gwlad Pwyl, Canada, yr Eidal ac Iwerddon, yn ogystal â ledled Cymru a Lloegr. Yn 2016 fe aeth cynrychiolaeth o’r côr i dalaith Mizoram yn India i gynhadledd Kristian Thalai Pâwl, cymdeithas ieuenctid Cristnogol enfawr a sefydlwyd yn 1954 gan y cenhadwr o Gymru, y Parch. O.W. Owen. CF1 oedd y côr cyntaf o Gymru i fynd i'r dalaith a pherfformiwyd i bafiliwn o dros 20,000 o bobl. Yn 2017, aeth y côr am wythnos i Reindir Yr Almaen lle cafwyd y cyfle i dalu teyrnged gerddorol wrth fedd Ellis Humphrey Evans – Hedd Wyn, a bod yn rhan o wasanaeth addoli'r prynhawn yng Nghadeirlan Cologne.

Mae uchafbwyntiau CF1 yn cynnwys perfformio yng nghyngerdd agoriadol Canolfan Mileniwm Cymru yn 2004; canu yn Stadiwm y Mileniwm cyn gemau rygbi rhyngwladol – a chyn gemau Cwpan Rygbi’r Byd 2015; canu ym Masilica San Zeno Maggiore, Verona a Basilica Sant Marc yn Venezia; perfformio Cantata Memoria - testun amlieithog gan Syr Karl Jenkins a’r Prifardd Mererid Hopwood i nodi hanner can mlynedd ers trychineb Aberfan gyda Syr Bryn Terfel, Elin Manahan Thomas, David Childs, Catrin Finch, Joo Yeon a Sinfonia Cymru, o dan faton Syr Karl yng Nghanolfan Mileniwm Cymru; a pherfformio fel rhan o Ŵyl y Llais – gŵyl gelfyddydol ryngwladol gyntaf Caerdydd.

Mae CF1 wedi rhyddhau dwy CD: ‘Côr Aelwyd CF1’ (2006) a ‘Con Spirito’ (2011).

Eilir Owen Griffiths

Cyfarwyddwr Cerdd

Eilir Owen Griffiths yw un o arweinyddion corawl mwyaf deinamig Cymru. Mae ganddo dros bymtheg mlynedd o brofiad fel Cyfarwyddwr Cerdd a chyfansoddwr ac mae wedi arwain Côr CF1 ers ei sefydlu nôl yn 2002.

Eilir hefyd yw Cyfarwyddwr Cerdd Eisteddfod Ryngwladol Llangollen ac mae wedi ennill nifer o wobrau am ei waith fel cyfansoddwr gan gynnwys Tlws y Cerddor yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2008.

Mae Eilir wedi arwain nifer o gorau gwahanol ar hyd y blynyddoedd, a bu’n Gyfarwyddwr Cerdd i Gôr Godre’r Garth rhwng 2004 a 2014. Llwyddodd y côr i ennill categori’r Côr Cymysg bum gwaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol dan ei arweinyddiaeth. Eilir oedd hefyd un o Gyfarwyddwyr Cerdd cyntaf Côr y Gleision (gyda Delyth Medi) a sefydlwyd fel rhan o’r gyfres deledu Codi Canu nôl yn 2006 ar S4C a bu’n arwain Côr y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin sef enillwyr y categori Côr Ieuenctid yn Côr Cymru 2007 ac Ysgol Berfformio Dyffryn Tywi.

Mae Eilir yn gweithio fel Cydlynydd Cwrs BA Canolfan Berfformio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ac fel Cyfarwyddwr Artistig Gŵyl Y Drindod Dewi Sant.

Mae Eilir hefyd wedi derbyn nifer o wahoddiadau i deithio fel rhan o’i waith fel arweinydd i’r Iwerddon, Yr Almaen, Gwlad Pwyl, Ffrainc, India ac Unol Daleithiau America ac mae’n cyfrannu’n gyson i raglenni teledu a radio yn cynnwys Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol.

Rhiannon Pritchard

Is-arweinydd & Cyfeilydd

Graddiodd Rhiannon o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn 2009.

Mae hi wedi ennill nifer o wobrau am ei gwaith fel cyfeilydd a répétiteur yn cynnwys Gwobr Seligman Opera Ieuenctid Cenedlaethol Cymru, Gwobr Mansel Thomas Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, gwobr cyfeilio y Coleg, a Gwobr Goffa Eleri Evans sef gwobr cyfeilio yr Eisteddfod Genedlaethol.

Mae Rhiannon yn gyfeilydd swyddogol i dri o brif Eisteddfodau Cymru: yr Eisteddfod Genedlaethol, Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen ag Eisteddfod yr Urdd. Mae’n gweithio fel repetiteur gydag adran Ieuenctid a Chymunedol Opera Cenedlaethol Cymru, ac yn perfformio mewn gweithdai a chyngherddau ledled y wlad, gyda nifer o wahanol unawdwyr a chwmniau, sy’n cynnwys Live Music Now, Mahogany Opera, ABD of Opera a Music in Hosptials.

Yn ogystal, mae hi’n gweithio fel tiwtor piano preifat, ac yn hyfforddwr llais a chyfeilydd i adran lleisiol CBCDC.

Yn fwy diweddar yn 2017 gweithiodd fel repetiteur ar sioe newydd sbon yng Nghanolfan y Mileniwm, Tiger Bay.

Rhiannon yw cyfeilydd ac is-arweinydd Côr CF1 a enillodd y BBC Choir of the Year yn 2014. Yn ogystal â hyn mae hi’n gyfeilydd i Gôr y Gleision, City Voices a Chôr Meibion Clwb Rygbi Treforys. Mae ei gwaith corawl wedi mynd â hi i Dde’r Affrig, America, Canada, India ac Ewrop.

Richard Vaughan

Cyfeilydd

Yn wreiddiol o Rydaman, Sir Gaerfyrddin, ac yn raddedig o’r Royal Holloway, Prifysgol Llundain, mae Richard yn bianydd o fri ac wedi ennill y wobr gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ddwywaith â’r wobr anrhydeddus ‘Pianydd yr Wyl’. Mae wedi perfformio ledled Ewrop, gan gynnwys cartref Llysgenad Prydain â’r ‘Eglwys yn y Graig’ yn Helsinki.

Yn ogystal â’i gwaith gyda CF1 mae Richard yn Gyfarwyddwr Cerdd Côr y Gleision ac mae wedi gweithio fel cyfarwyddwr cerdd ac athro llais gydag ysgol ‘Big Talent’ yng Nghanolfan y Mileniwm. Mae wedi bod yn athro piano ers yn 15 oed ac yn parhau i ddysgu’n breifat.

Mae Richard wedi gweithio fel Ymchwilydd a Chynorthwy-ydd Cerddorol ar nifer o raglenni teledu, wedi ymddangos yn y cyfresi ‘Pam Fi, Duw?’, ‘Max-N’ a ‘2 Dŷ a Ni’ fel actor. Mae’n drosleisydd cyson ar S4C ac fel cyfansoddwr mae wedi ysgrifennu’r gerddoriaeth ar gyfer cynhyrchiad S4C o ‘Herio’r Ddraig’ a’r ffilm diweddar ‘Pianissimo’. Mae ei gyfansoddiadau a threfniannau corawl yn cynyddu mewn galw gan gorau o bob cwr o Gymru a thu hwnt.

Lluniau & Fideos

Ymuno â ni

Mae croeso cynnes i aelodau newydd.

Cynhelir ymarferion yn Eglwys y Crwys, 77 Heol Richmond, Cathays, Caerdydd, CF24 3AR bob nos Lun am 7yh.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar: [email protected]