Amdanom ni

Côr CF1 yw un o gorau mwyaf llwyddiannus Cymru. Ers sefydlu fel Aelwyd nôl yn 2002, mae llwyddiannau’r côr yn cynnwys nifer o wobrau cyntaf yn Eisteddfod yr Urdd ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Ers sawl blwyddyn bellach mae’r côr a’r aelodau wedi aeddfedu o fod yn Aelwyd i fod yn gôr cymysg. Ac mae’r llwyddiannau yn dal i ddod gyda buddugoliaethau yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Eisteddfod Pontrhydfendigaid, Gŵyl Gorawl Cheltenham a Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru. Yn ogystal, enillodd y côr gategori Côr Cymysg yng nghystadleuaeth Côr Cymru 2013, ac yn goron i’r cyfan ennill cystadleuaeth National Choir of the Year yn 2014.

Mae’r côr hefyd yn mwynhau teithio i gael cyfle i gymdeithasu, ymlacio a chanu. Mae’r côr wedi teithio i’r Unol Daleithiau, Gwlad Pwyl, Canada ac Iwerddon, yn ogystal â ledled Cymru a Lloegr. Mae nifer o uchafbwyntiau wedi bod i’r côr gan gynnwys perfformio yn agoriad swyddogol Canolfan Mileniwm Cymru yn 2004, canu yn Stadiwm y Mileniwm cyn gemau rygbi rhyngwladol, gan gynnwys ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd Lloegr 2015, a chanu ym Masilica San Zeno Maggiore yn Ferona a Basilica St. Mark’s yn Fenis tra ar daith ardal Llyn Garda, yr Eidal.

Mae CF1 wedi rhyddhau dwy CD hyd yn hyn ‘Côr Aelwyd CF1’ (2006) a ‘Con Spirito’ (2011).

Eilir Owen Griffiths

Cyfarwyddwr Cerdd

Eilir Owen Griffiths yw un o arweinyddion corawl mwyaf deinamig Cymru. Mae ganddo dros bymtheg mlynedd o brofiad fel Cyfarwyddwr Cerdd a chyfansoddwr ac mae wedi arwain Côr CF1 ers ei sefydlu nôl yn 2002.

Eilir hefyd yw Cyfarwyddwr Cerdd Eisteddfod Ryngwladol Llangollen ac mae wedi ennill nifer o wobrau am ei waith fel cyfansoddwr gan gynnwys Tlws y Cerddor yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2008.

Mae Eilir wedi arwain nifer o gorau gwahanol ar hyd y blynyddoedd, a bu’n Gyfarwyddwr Cerdd i Gôr Godre’r Garth rhwng 2004 a 2014. Llwyddodd y côr i ennill categori’r Côr Cymysg bum gwaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol dan ei arweinyddiaeth. Eilir oedd hefyd un o Gyfarwyddwyr Cerdd cyntaf Côr y Gleision (gyda Delyth Medi) a sefydlwyd fel rhan o’r gyfres deledu Codi Canu nôl yn 2006 ar S4C a bu’n arwain Côr y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin sef enillwyr y categori Côr Ieuenctid yn Côr Cymru 2007 ac Ysgol Berfformio Dyffryn Tywi.

Mae Eilir yn gweithio fel Cydlynydd Cwrs BA Canolfan Berfformio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ac fel Cyfarwyddwr Artistig Gŵyl Y Drindod Dewi Sant.

Mae Eilir hefyd wedi derbyn nifer o wahoddiadau i deithio fel rhan o’i waith fel arweinydd i’r Iwerddon, Yr Almaen, Gwlad Pwyl, Ffrainc, India ac Unol Daleithiau America ac mae’n cyfrannu’n gyson i raglenni teledu a radio yn cynnwys Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol.

Rhiannon Pritchard

Is-arweinydd & Cyfeilydd

Graddiodd Rhiannon o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn 2009 ar ôl astudio dan diwtoriaeth Richard McMahon.

Mae hi wedi ennill nifer o wobrau am ei gwaith fel cyfeilydd a répétiteur yn cynnwys Gwobr Seligman Opera Ieuenctid Cenedlaethol Cymru, Gwobr Mansel Thomas Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, gwobr cyfeilio y Coleg, a Gwobr Goffa Eleri Evans sef y wobr cyfeilio yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Derbyniwyd Rhiannon mewn i gynllun cerddorol y diweddar Yehudi Menuhin, Live Music Now yn 2009 ac mae hi’n perfformio ar hyd a lled y wlad mewn perfformiadau a gweithdai.

Mae ei swyddi cyfeilio eraill yn cynnwys: Opera Cenedlaethol Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Academi Rhyngwladol Lleisiol Cymru (the Wales International Academy of Voice) Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, Yr Eisteddfod Genedlaethol, Cystadleuaeth Cerddoriaeth yn y Fro (The Music in the Vale Competition) a Gwobr Ysgoloriaeth Bryn Terfel. Mae hi hefyd yn gweithio’n galed fel athrawes biano a hyfforddwr lleisiol.

Yn ogystal â’i gwaith gyda CF1 mae hi’n gyfeilydd i Gôr y Gleision, City Voices a Chôr Meibion Clwb Rygbi Treforys. Mae ei gwaith corawl wedi mynd â hi i Dde’r Affrig, America, Canada ac Ewrop.

Richard Vaughan

Cyfeilydd

Yn wreiddiol o Rydaman, Sir Gaerfyrddin, ac yn raddedig o’r Royal Holloway, Prifysgol Llundain, mae Richard yn bianydd o fri ac wedi ennill y wobr gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ddwywaith â’r wobr anrhydeddus ‘Pianydd yr Wyl’. Mae wedi perfformio ledled Ewrop, gan gynnwys cartref Llysgenad Prydain â’r ‘Eglwys yn y Graig’ yn Helsinki.

Yn ogystal â’i gwaith gyda CF1 mae Richard yn Gyfarwyddwr Cerdd Côr y Gleision ac mae wedi gweithio fel cyfarwyddwr cerdd ac athro llais gydag ysgol ‘Big Talent’ yng Nghanolfan y Mileniwm. Mae wedi bod yn athro piano ers yn 15 oed ac yn parhau i ddysgu’n breifat.

Mae Richard wedi gweithio fel Ymchwilydd a Chynorthwy-ydd Cerddorol ar nifer o raglenni teledu, wedi ymddangos yn y cyfresi ‘Pam Fi, Duw?’, ‘Max-N’ a ‘2 Dŷ a Ni’ fel actor. Mae’n drosleisydd cyson ar S4C ac fel cyfansoddwr mae wedi ysgrifennu’r gerddoriaeth ar gyfer cynhyrchiad S4C o ‘Herio’r Ddraig’ a’r ffilm diweddar ‘Pianissimo’. Mae ei gyfansoddiadau a threfniannau corawl yn cynyddu mewn galw gan gorau o bob cwr o Gymru a thu hwnt.

Lluniau & Fideos

Ymuno â ni

Mae croeso i aelodau newydd ymuno unrhyw bryd! Nid oes angen clyweliad ar gyfer ymuno, ond mae angen i ti fod yn mwynhau canu!

Drwy gydol y flwyddyn, mae CF1 yn cymryd rhan mewn nifer o gyngherddau, cystadlaethau a gwyliau o bob math! Yn ogystal a’r canu, mae’r côr yn gymdeithasol iawn ac yn trefnu partïon haf, Nadolig, a nosweithiau allan yn ystod y flwyddyn.

Os hoffet ymuno gyda CF1, yna mae ymarferion yn ail-ddechrau 5 Medi 2016 – cyfle perffaith i ymuno gan fydd darnau newydd yn cael eu dysgu ar gyfer y tymor newydd. Mae ymarferion yn cael eu cynnal bob nos Lun am 7yh yn:

Eglwys y Crwys
77 Heol Richmond
Cathays
Caerdydd
CF24 3AR

Os hoffet gael rhagor o wybodaeth am ymuno gyda CF1, yna gyrra e-bost i [email protected]